ZASIŁEK POGRZEBOWY

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie pieniężne w kwocie 4000 zł wypłacane jednorazowo z tytułu poniesienia kosztów pogrzebu. Środki te mogą zostać przekazane zarówno osobie, jak i instytucji, która sfinansowała pogrzeb. Innymi słowy: zlecając kompleksowe usługi pogrzebowe w Katowicach czy w innym mieście naszej firmie, mogą nas Państwo upoważnić do pobrania zasiłku pogrzebowego, co zwalnia Państwa z obowiązku załatwiania formalności w ZUS oraz daje korzyść finansową już na samym początku (bez konieczności czekania na wypłatę zasiłku).

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?  

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej, jeżeli pokryła koszty pogrzebu.
 

W kontekście wypłaty zasiłku pogrzebowego za członków rodziny uznawani są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji,
 • osoby orzeczone wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK?

Kiedy można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

 

 To warto wiedzieć

Zasiłek pogrzebowy może zostać wypłacony wyłącznie z jednego tytułu. Osobnych zasiłków nie otrzymają więc np. mąż i dziecko.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Wysokość zasiłku pogrzebowego to 4000 złotych. Przy czym trzeba pamiętać, że członkowie rodziny otrzymują taką kwotę niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Z kolei osoby obce, instytucje, zakłady pogrzebowe etc. otrzymują zasiłek pogrzebowy do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 4000 złotych.

To warto wiedzieć:

Jeśli koszty pogrzebu ponosi więcej niż jedna osoba lub podmiot, to wówczas zasiłek jest dzielony proporcjonalnie między te osoby lub podmioty.

Zakład pogrzebowy w Katowicach ma wieloletnie doświadczenie w załatwianiu formalności urzędowych i rozwiązywaniu problemów biurokratycznych, w tym związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS, MSWiA, WBE. Chcąc zapewnić Państwu maksymalny komfort i poczucie bezpieczeństwa, kwotę zasiłku pogrzebowego wypłacamy od ręki tuż przed pogrzebem – dla porównania wymienione wyżej instytucje mają na to aż 30 dni. Dzięki skorzystaniu z usług naszej firmy pogrzebowej w Katowicach mogą Państwo uniknąć bardzo wysokich kosztów, wnieść niezbędne opłaty na cmentarzu czy w parafii, a także wybrać dodatkowe elementy podnoszące rangę pogrzebu.